1

1

شرکت سنا رایانه یکتا

10

10

شرکت سنا رایانه یکتا

100

100

شرکت سنا رایانه یکتا

101

101

شرکت سنا رایانه یکتا

102

102

شرکت سنا رایانه یکتا

103

103

شرکت سنا رایانه یکتا

104

104

شرکت سنا رایانه یکتا

105

105

شرکت سنا رایانه یکتا

106

106

شرکت سنا رایانه یکتا

107

107

شرکت سنا رایانه یکتا

108

108

شرکت سنا رایانه یکتا

109

109

شرکت سنا رایانه یکتا

11

11

شرکت سنا رایانه یکتا

11-2021

11-2021

شرکت سنا رایانه یکتا

110

110

شرکت سنا رایانه یکتا

1101

1101

شرکت سنا رایانه یکتا

111

111

شرکت سنا رایانه یکتا

112

112

شرکت سنا رایانه یکتا

113

113

شرکت سنا رایانه یکتا

114

114

شرکت سنا رایانه یکتا

115

115

شرکت سنا رایانه یکتا

116

116

شرکت سنا رایانه یکتا

117

117

شرکت سنا رایانه یکتا

118

118

شرکت سنا رایانه یکتا

119

119

شرکت سنا رایانه یکتا

12

12

شرکت سنا رایانه یکتا

120

120

شرکت سنا رایانه یکتا

121

121

شرکت سنا رایانه یکتا

122

122

شرکت سنا رایانه یکتا

123

123

شرکت سنا رایانه یکتا

124

124

شرکت سنا رایانه یکتا

125

125

شرکت سنا رایانه یکتا

126

126

شرکت سنا رایانه یکتا

127

127

شرکت سنا رایانه یکتا

128

128

شرکت سنا رایانه یکتا

129

129

شرکت سنا رایانه یکتا

13

13

شرکت سنا رایانه یکتا

130

130

شرکت سنا رایانه یکتا

131

131

شرکت سنا رایانه یکتا

132

132

شرکت سنا رایانه یکتا

133

133

شرکت سنا رایانه یکتا

134

134

شرکت سنا رایانه یکتا

135

135

شرکت سنا رایانه یکتا

136

136

شرکت سنا رایانه یکتا

137

137

شرکت سنا رایانه یکتا

138

138

شرکت سنا رایانه یکتا

139

139

شرکت سنا رایانه یکتا

13d

13d

شرکت سنا رایانه یکتا

14

14

شرکت سنا رایانه یکتا

140

140

شرکت سنا رایانه یکتا

141

141

شرکت سنا رایانه یکتا

142

142

شرکت سنا رایانه یکتا

143

143

شرکت سنا رایانه یکتا

144

144

شرکت سنا رایانه یکتا

145

145

شرکت سنا رایانه یکتا

15

15

شرکت سنا رایانه یکتا

150

150

شرکت سنا رایانه یکتا

151

151

شرکت سنا رایانه یکتا

152

152

شرکت سنا رایانه یکتا

153

153

شرکت سنا رایانه یکتا

155

155

شرکت سنا رایانه یکتا

156

156

شرکت سنا رایانه یکتا

157

157

شرکت سنا رایانه یکتا

158

158

شرکت سنا رایانه یکتا

159

159

شرکت سنا رایانه یکتا

16

16

شرکت سنا رایانه یکتا

160

160

شرکت سنا رایانه یکتا

161

161

شرکت سنا رایانه یکتا

17

17

شرکت سنا رایانه یکتا

170

170

شرکت سنا رایانه یکتا

171

171

شرکت سنا رایانه یکتا

172

172

شرکت سنا رایانه یکتا

173

173

شرکت سنا رایانه یکتا

174

174

شرکت سنا رایانه یکتا

175

175

شرکت سنا رایانه یکتا

176

176

شرکت سنا رایانه یکتا

177

177

شرکت سنا رایانه یکتا

178

178

شرکت سنا رایانه یکتا

179

179

شرکت سنا رایانه یکتا

18

18

شرکت سنا رایانه یکتا

180

180

شرکت سنا رایانه یکتا

181

181

شرکت سنا رایانه یکتا

182

182

شرکت سنا رایانه یکتا

183

183

شرکت سنا رایانه یکتا

184

184

شرکت سنا رایانه یکتا

185

185

شرکت سنا رایانه یکتا

186

186

شرکت سنا رایانه یکتا

187

187

شرکت سنا رایانه یکتا

188

188

شرکت سنا رایانه یکتا

189

189

شرکت سنا رایانه یکتا

19

19

شرکت سنا رایانه یکتا

190

190

شرکت سنا رایانه یکتا

191

191

شرکت سنا رایانه یکتا

192

192

شرکت سنا رایانه یکتا

193

193

شرکت سنا رایانه یکتا

194

194

شرکت سنا رایانه یکتا

195

195

شرکت سنا رایانه یکتا

196

196

شرکت سنا رایانه یکتا

197

197

شرکت سنا رایانه یکتا

198

198

شرکت سنا رایانه یکتا

199

199

شرکت سنا رایانه یکتا

2

2

شرکت سنا رایانه یکتا

2-2021

2-2021

شرکت سنا رایانه یکتا

20

20

شرکت سنا رایانه یکتا

200

200

شرکت سنا رایانه یکتا

201

201

شرکت سنا رایانه یکتا

202

202

شرکت سنا رایانه یکتا

203

203

شرکت سنا رایانه یکتا

204

204

شرکت سنا رایانه یکتا

205

205

شرکت سنا رایانه یکتا

206

206

شرکت سنا رایانه یکتا

207

207

شرکت سنا رایانه یکتا

208

208

شرکت سنا رایانه یکتا

209

209

شرکت سنا رایانه یکتا

21

21

شرکت سنا رایانه یکتا

210

210

شرکت سنا رایانه یکتا

211

211

شرکت سنا رایانه یکتا

212

212

شرکت سنا رایانه یکتا

213

213

شرکت سنا رایانه یکتا

214

214

شرکت سنا رایانه یکتا

215

215

شرکت سنا رایانه یکتا

216

216

شرکت سنا رایانه یکتا

217

217

شرکت سنا رایانه یکتا

218

218

شرکت سنا رایانه یکتا

219

219

شرکت سنا رایانه یکتا

22

22

شرکت سنا رایانه یکتا

220

220

شرکت سنا رایانه یکتا

221

221

شرکت سنا رایانه یکتا

222

222

شرکت سنا رایانه یکتا

223

223

شرکت سنا رایانه یکتا

224

224

شرکت سنا رایانه یکتا

225

225

شرکت سنا رایانه یکتا

226

226

شرکت سنا رایانه یکتا

227

227

شرکت سنا رایانه یکتا

228

228

شرکت سنا رایانه یکتا

229

229

شرکت سنا رایانه یکتا

23

23

شرکت سنا رایانه یکتا

230

230

شرکت سنا رایانه یکتا

231

231

شرکت سنا رایانه یکتا

232

232

شرکت سنا رایانه یکتا

233

233

شرکت سنا رایانه یکتا

234

234

شرکت سنا رایانه یکتا

235

235

شرکت سنا رایانه یکتا

236

236

شرکت سنا رایانه یکتا

237

237

شرکت سنا رایانه یکتا

238

238

شرکت سنا رایانه یکتا

239

239

شرکت سنا رایانه یکتا

24

24

شرکت سنا رایانه یکتا

241

241

شرکت سنا رایانه یکتا

242

242

شرکت سنا رایانه یکتا

243

243

شرکت سنا رایانه یکتا

244

244

شرکت سنا رایانه یکتا

245

245

شرکت سنا رایانه یکتا

25

25

شرکت سنا رایانه یکتا

250

250

شرکت سنا رایانه یکتا

251

251

شرکت سنا رایانه یکتا

252

252

شرکت سنا رایانه یکتا

253

253

شرکت سنا رایانه یکتا

254

254

شرکت سنا رایانه یکتا

255

255

شرکت سنا رایانه یکتا

256

256

شرکت سنا رایانه یکتا

257

257

شرکت سنا رایانه یکتا

258

258

شرکت سنا رایانه یکتا

259

259

شرکت سنا رایانه یکتا

26

26

شرکت سنا رایانه یکتا

262

262

شرکت سنا رایانه یکتا

263

263

شرکت سنا رایانه یکتا

264

264

شرکت سنا رایانه یکتا

27

27

شرکت سنا رایانه یکتا

271

271

شرکت سنا رایانه یکتا

28

28

شرکت سنا رایانه یکتا

29

29

شرکت سنا رایانه یکتا

290

290

شرکت سنا رایانه یکتا

291

291

شرکت سنا رایانه یکتا

292

292

شرکت سنا رایانه یکتا

293

293

شرکت سنا رایانه یکتا

294

294

شرکت سنا رایانه یکتا

295

295

شرکت سنا رایانه یکتا

296

296

شرکت سنا رایانه یکتا

297

297

شرکت سنا رایانه یکتا

298

298

شرکت سنا رایانه یکتا

299

299

شرکت سنا رایانه یکتا

3

3

شرکت سنا رایانه یکتا

3-2021

3-2021

شرکت سنا رایانه یکتا

30

30

شرکت سنا رایانه یکتا

300

300

شرکت سنا رایانه یکتا

301

301

شرکت سنا رایانه یکتا

3011

3011

شرکت سنا رایانه یکتا

31

31

شرکت سنا رایانه یکتا

32

32

شرکت سنا رایانه یکتا

320

320

شرکت سنا رایانه یکتا

321

321

شرکت سنا رایانه یکتا

322

322

شرکت سنا رایانه یکتا

323

323

شرکت سنا رایانه یکتا

33

33

شرکت سنا رایانه یکتا

34

34

شرکت سنا رایانه یکتا

35

35

شرکت سنا رایانه یکتا

36

36

شرکت سنا رایانه یکتا

37

37

شرکت سنا رایانه یکتا

38

38

شرکت سنا رایانه یکتا

39

39

شرکت سنا رایانه یکتا

4

4

شرکت سنا رایانه یکتا

40

40

شرکت سنا رایانه یکتا

400 - Copy

400 - Copy

شرکت سنا رایانه یکتا

41

41

شرکت سنا رایانه یکتا

42

42

شرکت سنا رایانه یکتا

43

43

شرکت سنا رایانه یکتا

44

44

شرکت سنا رایانه یکتا

45

45

شرکت سنا رایانه یکتا

46

46

شرکت سنا رایانه یکتا

5

5

شرکت سنا رایانه یکتا

50

50

شرکت سنا رایانه یکتا

51

51

شرکت سنا رایانه یکتا

52

52

شرکت سنا رایانه یکتا

53

53

شرکت سنا رایانه یکتا

54

54

شرکت سنا رایانه یکتا

55

55

شرکت سنا رایانه یکتا

56

56

شرکت سنا رایانه یکتا

57

57

شرکت سنا رایانه یکتا

58

58

شرکت سنا رایانه یکتا

59

59

شرکت سنا رایانه یکتا

6

6

شرکت سنا رایانه یکتا

60

60

شرکت سنا رایانه یکتا

61

61

شرکت سنا رایانه یکتا

62

62

شرکت سنا رایانه یکتا

63

63

شرکت سنا رایانه یکتا

64

64

شرکت سنا رایانه یکتا

65

65

شرکت سنا رایانه یکتا

66

66

شرکت سنا رایانه یکتا

67

67

شرکت سنا رایانه یکتا

68

68

شرکت سنا رایانه یکتا

69

69

شرکت سنا رایانه یکتا

7

7

شرکت سنا رایانه یکتا

70

70

شرکت سنا رایانه یکتا

71

71

شرکت سنا رایانه یکتا

72

72

شرکت سنا رایانه یکتا

73

73

شرکت سنا رایانه یکتا

74

74

شرکت سنا رایانه یکتا

75

75

شرکت سنا رایانه یکتا

76

76

شرکت سنا رایانه یکتا

77

77

شرکت سنا رایانه یکتا

78

78

شرکت سنا رایانه یکتا

79

79

شرکت سنا رایانه یکتا

8

8

شرکت سنا رایانه یکتا

80

80

شرکت سنا رایانه یکتا

81

81

شرکت سنا رایانه یکتا

82

82

شرکت سنا رایانه یکتا

83

83

شرکت سنا رایانه یکتا

84

84

شرکت سنا رایانه یکتا

85

85

شرکت سنا رایانه یکتا

86

86

شرکت سنا رایانه یکتا

87

87

شرکت سنا رایانه یکتا

88

88

شرکت سنا رایانه یکتا

89

89

شرکت سنا رایانه یکتا

9

9

شرکت سنا رایانه یکتا

90

90

شرکت سنا رایانه یکتا

ahan

ahan

شرکت سنا رایانه یکتا

assets

assets

شرکت سنا رایانه یکتا

mivehplus

mivehplus

شرکت سنا رایانه یکتا

tarhenik

tarhenik

شرکت سنا رایانه یکتا

طراحی وب سایت

طراحی وب سایت

شرکت سنا رایانه یکتا